Navigace

Obsah

Náš den v Mateřské Školce

„Mnohým z nás stačí k vnitřní transformaci věnovat kousek sebe druhým, kteří pomoc a zájem potřebují.“

Každý den je u nás cíleně naplánován pedagogy tak, aby byl vyvážený poměr mezi herní a pedagogickou výchovou, stejně tak jako je aktivní činnost doplněna odpočinkem. Program umíme uzpůsobit nezvyklým spontánním situacím a přáním dětí.

(6:15) Příchody dětí do MŠ, předávání dětí učitelce ve “scházecí třídě”-sluníčka, 7.15 již ve svých třídách, pohybové hry,motivační cvičení, spontánní herní činnost, komunitní kruh
Děti přijdou do třídy, pozdraví se s paní učitelkou a dětmi a samy si zvolí aktivitu, kterou chtějí dělat (malování u stolečku, hra na koberci, v herně, námětové hry v koutcích, individuálně či ve skupině).

Výstupem a hlavním „mottem“ komunitního kruhu je vést děti ke vzájemné úctě, toleranci a porozumění jeden ke druhému. Děti se dozví, co se tento den bude dít, o čem si budou povídat apod. Při seskupení v kruhu jsou si všichni rovni a právo vyjádřit své myšlenky a pocity má naprosto každý. Rovněž si děti sdělují, co prožily předešlý den odpoledne po odchodu ze školky. Kruh slouží rovněž jako místo k řešení konfliktů a neshod, aby až děti opustí kruh, byl problém vyřešen a dítě se dovedlo dostatečně empaticky naladit na druhého kamaráda. Kruh je místem k nácviku básní, říkadel.

(8:50 – 9:20) Osobní hygiena, dopolední svačina
Děti provedou základní hygienu před jídlem. Společně svačíme u stolečku, děti se samy obsluhují a volí množství jídla a pití. Během dopoledních hodin je na jednom stolečku pitný režim a čerstvé nakrájené ovoce.

(9:20 – 9:45) Řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí dle TVP, v souladu se ŠVP “Co vidí slunce”
Tyto činnosti jsou řízené učitelkami, zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práci s integrovanými dětmi, řízené aktivity. Pedagogickou činností, která je vhodně zvolena učitelkou, se dětem vštěpuje základní všeobecná informovanost, rozvíjíme pravolevou a prostorovou orientaci, sluchovou a zrakovou percepci, jazykové dovednosti, předmatematické představy i předčtenářská gramotnost. U dětí se záměrně prohlubuje délka pozornosti, učí se řešit problémy, reagovat na zadání a dokončit jej. Nakonec se opět sejdeme v komunitním kruhu, abychom zhodnotili výkony a úspěchy a motivovali se k další činnosti. Komunitní kruh tímto rozvíjí souvislé vyjadřování a posiluje sociální vztahy.

(9:45 – 11:50) Hygiena, příprava na pobyt dětí venku, pobyt venku. 
Při přízni počasí (zejména v jarních a podzimních dnech) jsou děti po celou dobu pobyt venku na naší zahradě, která je vybavena dvěma pískovišti, kolotočem, skluzavkami, betonovým prostorem, kde děti jezdí na měsíčních vozítkách. Rovněž je zahrada uzpůsobena tak, aby děti mohly jezdit na odrážedlech a koloběžkách. Při vycházce do okolí se snažíme zapojit téma dne a vyhledávat v přírodě a okolí znaky ekologické výchovy, která je s naší školkou úzce spjata.

(11:50 – 12:45) Hygiena, oběd, rozcházení dětí po obědě
Při obědě jsou děti vedeny, aby počkaly na všechny kamarády ze třídy, než začnou jíst. Společně si popřejí dobrou chuť k jídlu a obědvají jako rodina pohromadě. Vedeme děti k samostatnosti, ovšem s přihlédnutím k možnostem každého dítěte.

(12:45 – 14:15) Hygiena, odpočinek, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
Odpočinek je po dopoledních činnostech nezbytný, proto si děti v tomto čase uvolní a tělo a mysl. Poslouchají čtenou pohádku nebo relaxační hudbu. Některé děti usnou, jiné pouze odpočívají. „Nespícím“ dětem je nabídnuta individuální činnost v podobě pracovních sešitů, vykreslování, či klidových her – puzzle, skládání dřívek, oblékání panenek, apod.

(14:15 – 15:00) Vstávání, hygiena, odpolední svačina
Starší děti si utvoří balíček z peřinky a polštáře a provedou základní hygienu před jídlem. Společně svačíme u stolečku, děti se samy obsluhují a volí množství jídla a pití.

(od 15:00 – 16:30) Odpolední program 
Děti si samy volí činnost nebo hru a všichni se těší na své blízké.

Stanovený základní denní režim je pouze orientační a může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.