Navigace

Obsah

Zápis do MŠ

Typ: ostatní
pro školní rok 2023/2024

 

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024

 

Místo konání zápisu je budova MŠ Husovo náměstí 94, Prostějov.

Termín zápisu k předškolnímu vzdělání byl v souladu s ustanovením § 34, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. stanoven na:                                                                               

                                 středu 10.5.2023  8.00 – 17.00 hodin

K zápisu se dostaví zákonný zástupce i s dítětem. Čas příchodu k zápisu, nemá vliv na rozhodnutí o přijetí dítěte. 

Dokumenty k zápisu:

  1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ – formulář vyplní zákonný zástupce na místě nebo si může vytisknout předem, je dostupný na webových stránkách školy www.husovonamesti.cz.
  2. Potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte – případně potvrzení, že je dítě nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit z důvodu trvalých kontraindikací. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.
  3. Kopie rodného listu dítěte
  4. Doporučení školského poradenského zařízení – v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.
  5. Průkaz totožnosti zákonného zástupce – popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči.

Poukud se ze závažných důvodů nemůžete dostavit v tomto termínu k zápisu, prosím kontaktujte nás telefonicky. 

Kontaktní údaje školy:                                    

Název školy:

Základní a mateřská škola Kollárova ul.4

Odloučené pracoviště mateřská škola Husovo náměstí

Ředitel ZŠ a MŠ Kollárova 4,  Prostějov:

RNDr.  Josef  Hrachovec

Sídlo mateřské školy:

Husovo nám. 94, Prostějov 796 01

Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání:

Mgr. Romana Sedmerová

IČO:

47922494

Právní forma:

příspěvková organizace

Zřizovatel:

MÚ Prostějov

Tel. kontakt  MŠ:

582 345 270

731/424 161 – pro třídu Sluníčka a Žabičky

734/332 522 – pro třídu Jablíčka a Motýlci

Mail MŠ:

mskoll@seznam.cz

Webové stránky MŠ:

www.mshusovonamesti.cz

 

Informace k zápisu dětí do MŠ Husovo náměstí 94, Prostějov, pro školní rok 2023/2024

 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětí s odkladem školní docházky, tj. děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017.

Zákonní zástupci mohou zvolit plnění povinnosti předškolního vzdělávání v odůvodněných případech i formou individuálního vzdělávání dítěte (při splnění určitých podmínek, které jsou stanoveny ve školním řádu mateřské školy) a tuto svoji  volbu jsou povinni písemně oznámit  zástupkyni pro předškolní vzdělávání  nejpozději do 31.5.2023. Formulář oznámení je k dispozici na vyžádání v MŠ.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Jsou stanovena a zveřejněna na webových stránkách školy. Děti mladší 3 let nemají na přijetí do mateřské školy právní nárok a budou přijímány v případě volné kapacity MŠ.

 

Rozhodnutí
Zákonný zástupce dítěte obdrží u zápisu registrační číslo, pod kterým je dítě vedeno. Při zápisu nerozhoduje pořadí příchozích žadatelů o umístění do MŠ.

Pod tímto číslem bude zveřejněno přijetí dítěte na webových stránkách a vstupních dveřích MŠ, případně i v další telefonické komunikaci. Čísla nepřijatých dětí se nezveřejňují.

Zveřejnění seznamu přijatých dětí se předpokládá nejpozději dne 26.5.2023.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do mateřské školy si zákonní zástupci vyzvednou osobně v MŠ.

Termín vyzvednutí a další pokyny obdrží ZZ u zápisu do MŠ.

 

Mateřskou školu je možné si prohlédnout v den zápisu.

 

Запис до дитячого садочка

Організація реєстрації до закладу дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році

 

 Місце реєстрації – будівля дитячого садка Husovo náměstí 94, Prostějov.

Кінцевий термін зарахування до дошкільної освіти був відповідно до положень § 34, параграф 2 Закону № 561/2004 Зб.  встановлений в:

 

                                  Середа, 05.10.2023 8:00 – 17:00

 

 На реєстрації будуть присутні законний представник та дитина.  Час прибуття для зарахування не впливає на рішення про прийняття дитини.

Документи для реєстрації:

  • Заява про прийом дитини в дитячий садок - бланк заповнюється законним представником на місці або може бути роздрукований заздалегідь, є на сайті школи www.husovonamesti.cz.
  • Підтвердження лікаря про належну вакцинацію дитини - або підтвердження того, що дитина має імунітет до інфекції або не може пройти вакцинацію через постійні протипоказання.  Цей обов'язок не поширюється на дітей, які закінчують обов'язкову дошкільну освіту.
  • Копія свідоцтва про народження дитини
  • Рекомендація шкільної консультативної установи – у випадку дитини з особливими освітніми потребами.
  • Посвідчення законного представника - або  документ, що посвідчує право представництва дитини в процедурі прийому осіб, які особисто опікуються дитиною, яка перебуває під опікою.

 Якщо з поважних причин Ви не можете прибути на реєстрацію в цю дату, зв'яжіться з нами за тел.

 

Контактна інформація школи:

Назва школи: Початкова школа та дитячий садок, вул. Колларова, 4

Окреме робоче місце Husovo náměstí дитячий садок

 Директор початкової школи та дитячого садка Kollárova 4, Prostějov: RNDr.  Йозеф Граховець

 Розташування дитячого садка:  Гусово нам.  94, Prostějov 796 01

Заступник директора з дошкільної освіти: магістр наук  Романа Седмерова

 Ідентифікаційний номер:  47922494

 Правова форма: фінансована організація

 Засновник:  MÚ Prostějov

 Тел.  Контакти дитячого садка:  582 345 270

731/424 161 – група «Sluníčka a Žabičky»

734/332 522 – група «Jablíčka a Motýlci»

Дитячий садок електронною поштою:  mskoll@seznam.cz

Сайт дитячого садка: www.mshusovonamesti.cz

 

V Prostějově 31.3.2023


Přílohy

Vytvořeno: 11. 4. 2023
Poslední aktualizace: 3. 5. 2023 11:46
Autor: