Navigace

Obsah

O nás

Mateřská škola Husovo nám. 94 Prostějov , je umístěna v okrajové části města Prostějov – východ. Je to velmi klidná část města, plná zeleně , se zástavbou převážně rodinných domků.

Celé Husovo náměstí prošlo celkovou rekonstrukcí veřejných sítí, vozovky, chodníků, revitalizací zeleně. Změnila se i struktura obyvatelstva. Staré, polorozpadlé domky jsou zrekonstruovány a obydlují je většinou mladé rodiny s malými dětmi.

Provoz mateřské školy byl slavnostně zahájen v září 1981. Původně to byla závodní mateřská škola n. p. Agrostroj. Od r. 1990 je jejím zřizovatelem MÚ Prostějov. Od této doby došlo k zásadním změnám ve vybavenosti školy novým nábytkem, ve třídách jsou hrací koutky. Úprav se dočkala i školní zahrada, která je rozlohou a výsadbou líp jednou z priorit naší MŠ. Zahrada je celoročně využívána. Je parkového typu a v zimě díky nerovnému terénu mohou děti na ní i bobovat s kopce.V létě jí poskytují příjemné zastínění vzrostlé lípy, které ale vyžadují pravidelné a náročné ošetření, aby byla zaručena jejich bezpečnost.

Mateřská škola je účelově postavená jako tří pavilónová s kapacitou pro 100 dětí. II. a III. pavilon je vlastní MŠ, kde jsou umístěny třídy. V každém pavilonu dvě. Každá třída je samostatný celek. Má šatnu, umývárnu, WC, třídu, hernu a přípravnu pro výdej stravy. Oba pavilony i pavilon třetí (hospodářská a administrativní část s prádelnou) jsou propojeny dlouhou spojovací chodbou.

V r. 1985 byla v naší MŠ zřízena specializovaná třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na narušenou komunikační schopnost. Ve třídě pracuje školská logopedka, která zajišťuje logopedickou péči. Všechny děti z této třídy musí mít vyšetření a doporučení ze školského poradenského zařízení (SPC, PPP).

Kritériem pro zařazení dítěte do této třídy je věk a míra narušené komunikační schopnosti.

V roce 2004 došlo v naší MŠ ke dvěma výrazným změnám. Od 1. ledna to bylo zařazení do právní subjektivity se ZŠ Husova a vzápětí po jejím uzavření převedení pod ZŠ Kollárova od 1. 7.2004.

V roce 2013 prošla naše MŠ velkou rekonstrukcí. Projekt se týkal celkového zateplení objektu a byl financován z dotací EU se spolufinancováním Magistrátu města Prostějova. MŠ tak získala nová okna, vstupní dveře, střechu, fasádu a nově byla postavena i spojovací chodba.

V letech 2019 a 2021 prošly rozsáhlou rekonstrukcí vnitřní prostory obou pavilonů ve kterých se nachází třídy. V roce 2021 byla v MŠ vybudována i retenční nádrž, která nám pomáhá k ekonomickému hospodaření s vodou. 

Od 1. 7. 2004 patří MŠ pod vedení ZŠ Kollárova 4, Prostějov

Od 1. 7. 2006 je v části hospodářského pavilonu v provozu zřízena prádelna, která poskytuje služby všem MŠ města Prostějova.


Základní informace

Provoz mateřské školy: 6:15 – 16:45 hod.
Zřizovatel školy: MÚ Prostějov
Adresa MŠ: Husovo nám. 94, Prostějov
Tel. číslo MŠ: 582 345 270, 731 424 161, 734 332 522
E-mail MŠ: mskoll@seznam.cz
Ředitel ZŠ a MŠ Kollárova 4: RNDr. Josef Hrachovec
Zástupce ředitele pro předškolní výchovu: Mgr. Romana Sedmerová
Počet pedagogických pracovníků: 9
Počet pomocných pedagogických pracovníků: 3 asistentky 
Počet pomocných pracovníků: 1 školní asistent
Počet provozních pracovníků: 5
Počet dětí pro šk. rok 2021/2022: max. 96
Celkem tříd: 4

Třídy

Jablíčka

Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami – Narušená komunikační schopnost 
Pro děti od 4 do 6 let a s odkladem školní docházky

Sluníčka

Třída pro děti od 2 do 4 let

Motýlci

Třída pro děti od 3 do 5 let 

Žabičky

Třída pro děti od 5 do 6 let a s odkladem školní docházky


Poplatky

Školné

Ostatní děti:

460,- Kč

Děti plnící povinnou předškolní docházku a děti s OŠD 0,- Kč

Stravné

Přesnídávka: 10,- Kč
Přesnídávka u dětí s odkladem školní docházky: 10,- Kč
Oběd: 21,-Kč
Oběd u dětí s odkladem školní docházky: 23,- Kč
Svačinka: 9,- Kč
Svačina u dětí s odkladem školní docházky: 9,- Kč
 

Stravu zajišťuje ŠJ Smetanova.


Aktivity v MŠ

Keramika:
  • zajišťují učitelky v jednotlivých třídách
  • zdarma
Angličtina:
  • zajišťuje Bc.Marcela Malíšková
  • 1 týdně ve čtvrtek 14:45 - 15:30
  • zdarma
Příroda hrou:
  • zajišťuje Jaroslav Navrátil
  • 1 za 14 dní ve středu 14:45 - 15:30
  • zdarma

 


Projekty, do kterých se naše MŠ zapojila

Program Mrkvička:

http://www.pavucina-sev.cz/rubrika/71-PROGRAMY-MRKVICKA/index.htm

Projekt Celé Česko čte dětem:

http://www.celeceskoctedetem.cz/

Projekt Sokol

https://www.sesokolemdozivota.cz/

 


Další informace